Kronomagasinet

På Restaurangtorget i kvarteret ligger det s k "Kronomagasinet" och var ursprungligen, som namnet säger, en magasinbyggnad. Den äldre magasinbyggnaden på platsen var helt eller delvis av trä och sträckte sig hela vägen ut till Järnbrogatan.

Sedan 1800-talets början (troligen efter en brand 1803) uppfört som en envånig magasinbyggnad i sten med små fönsteröppningar bakom luckor. Byggnaden bestod ursprungligen av två olika byggnadsdelar där den östra delen var en benkvarn, som senare sammanbyggdes med mjölkvarnen i huset bredvid. Benkvarnen är idag trapphus och lokaler.

Kring 1880 förhöjdes byggnaden en våning till tre våningar under sadeltak. Vid sekelskiftet 1900 byggdes huset på med ytterligare en våning, ritningsmaterial tyder på att det vid detta tillfälle byggs in silos i byggnaden, då tillkommer även det flacka takfallen. I samband med denna ombyggnad utfördes en spannmålselevator som en trätillbyggnad utanpå husets fasad.

Kanalen som löpte genom kvarteret var vid denna tid överdäckad med trä på I-balkar av stål.

Efter att kvarnen flyttar ut till Djurön 1912 låter Pehr Swartz bygga om kvarnar och magasin till företagshotell 1913, bjälklagen byggs om och de nuvarande fönstren i par med småspröjsade fönsterrutor tillkommer.